Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski we Wrocławiu-Klecinie

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

  INFORMACJE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWAŃ
  DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ W PARAFII NMP KRÓLOWEJ POLSKI WE WROCŁAWIU

  MIEJSCE: Parafia pw. NMP Królowej Polski, ul. Karmelkowa 94, Wrocław - Klecina
  PROBOSZCZ PARAFII: ks. Witold Hyla
  KATECHETA: ks. Piotr Lech, tel. 71 733 78 84
  DATA I KOMUNII ŚW.: 19 maja 2019r. godz. 10.00


  WYMAGANE DOKUMENTY:

  - DEKLARACJA RODZICA (do 30 września)

  - AKT CHRZTU (do 31 października - wyciąg z aktu chrztu (ad sacra) jest koniecznym dokumentem, by dziecko mogło przystąpić do I Komunii św. a nie dostarczenie tego dokumentu jest równoznaczne z niedopuszczeniem dziecka do Komunii Świętej ze względu na brak potwierdzenia otrzymanego Chrztu Św.)

  - ZGODA PROBOSZCZA (do 30 września - jeśli dziecko mieszka poza parafią)

  - OPINIA KATECHETY (po zakończeniu I semestru 2018/19 – dla dzieci uczących się poza parafią informacja o uczestnictwie w katechezie szkolnej)


  INFORMACJE OGÓLNE

  1. Przygotowanie dalsze do sakramentu Eucharystii rozpoczyna się od pierwszych miesięcy życia dziecka, poprzez chrzest i dokonuje się w rodzinie oraz przez rodzinę. W rodzicach dziecko powinno mieć przykład autentycznego życia Eucharystycznego. To rodzice świadomi wagi religijnego wychowania dziecka, już od najmłodszego wieku powinni zabierać je do kościoła, gdzie będzie mogła dokonać się jego swoista socjalizacja religijna – do czego zobowiązali się podczas chrztu.

  2. Pełne przygotowanie do I Komunii św. obejmuje udział dziecka w katechezie szkolnej już od pierwszej klasy. W trzeciej klasie szkoły podstawowej dzieci są przygotowywane bezpośrednio do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Na tym etapie nauki program obejmuje ważne treści i materiał do zapamiętania. Dlatego istotne jest zaangażowanie rodziców w katechezę szkolną i pomoc dzieciom w zrozumieniu i opanowaniu materiału. Ważne jest także, by rodzice dbali o systematyczny udział dzieci w lekcjach i nadrabiali z nimi ewentualne zaległości.

  3. Właściwym miejscem przygotowania i przyjęcia Eucharystii przez dziecko jest parafia zamieszkania (a nie zameldowania!) jego rodziców. Spotkania informacyjno - formacyjne odbywają się raz w miesiącu. Poza tym dziecko wraz z rodzicami powinno uczestniczyć w normalnym życiu religijnym parafii.

  4. Dzieci patrzą na rodziców. Dlatego zadaniem rodziców jest dawanie dobrego przykładu życia chrześcijańskiego: dzieci z rodzicami i rodzeństwem uczestniczą systematycznie we Mszy św. w niedziele i święta, pogłębiają swoje życie duchowe przez codzienną modlitwę, najlepiej razem z dzieckiem, rozmowy na tematy religijne, czytanie dziecku, także tekstów Pisma świętego.

  Podsumowując, przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej obejmuje trzy przestrzenie:

  1. KOŚCIÓŁ – podczas Mszy Świętej, nabożeństw, katechez parafialnych w ramach krótkich spotkań po Mszach Świętych;
  2. SZKOŁA – na lekcji religii, według rozkładu materiału dydaktycznego, tematy podprowadzające pod świadome przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej; drugi etap sprawdzania wiedzy, znajomości modlitwy i przykazań przez katechetę;
  3. DOM – modlitwa rodzinna; wspólne chodzenie na Mszę Świętą i nabożeństwa; sprawdzanie i ocena znajomości modlitw i przykazań; rozmowy rodziców z dzieckiem na temat Pana Jezusa, religii katolickiej, sakramentu Eucharystii; świadectwo wiary, które dają rodzice dziecku, uświadamianie dziecku i sobie również że I Komunia święta to przede wszystkim uroczystość religijna, której celem jest pogłębienie życia duchowego dziecka i rodziny a nie organizacja przyjęcia i wręczenie prezentów.


  KALENDARIUM WYDARZEŃ W RAMACH PRZYGOTOWAŃ DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

  WRZESIEŃ
  • 16 IX – pierwsze spotkanie organizacyjne
  • Wybór komitetu organizacyjnego
   Ustalenie budżetu i składek

  PAŹDZIERNIK
  • 1 X – poświęcenie różańców – dzieci przychodzą do kościoła z własnymi różańcami
  • Uczestnictwo w nabożeństwach różańcowych – godz. 17:30

  GRUDZIEŃ
  • 8 XII – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – poświęcenie medalików
  • dzieci przychodzą do kościoła z własnym medalikiem
  • Uczestnictwo w roratach z lampionami godz. 18:00 (pn-pt)

  STYCZEŃ
  • 13 I - Niedziela Chrztu Świętego- odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

  MARZEC
  • Udział w Drodze Krzyżowej- piątki o godz. 17:00, w Gorzkich Żalach- niedziele o godz. 17.00
  • 6 III – Środa Popielcowa – poświęcenie świec pierwszokomunijnych
  • dzieci przychodzą do kościoła z własną świecą

  KWIECIEŃ
  • Zakupienie strojów pierwszokomunijnych
   Rozpoczęcie prób do Uroczystości I Komunii Świętej

  MAJ
  • Udział w nabożeństwach majowych godz. 18.00
  • 19 maja 2019r. godz. 10.00 – Uroczystość I Komunii Świętej
  • 20-25 maja – BIAŁY TYDZIEŃ – codzienna Msza św. o godz. 18:00


  SPRAWY ORGANIZACYJNE:

  1. W każdą niedzielę i święto nakazane rodzice wraz z dzieckiem mają obowiązek uczestniczenia w Eucharystii.

  2. Ważnym elementem przygotowania jest osobisty przykład rodziców dziecka. Dlatego gorąco zachęcamy do udziału wraz z dziećmi w Mszach Św. w każdą niedzielę o 10:00, w różańcu, roratach czy drodze krzyżowej. Wskazane jest, aby dzieci uczestniczyły w naszej parafii we Mszy św. o godz. 10.00, ponieważ jest to Msza Św. ze szczególnym uwzględnieniem dzieci pierwszokomunijnych. Jeśli uczestnictwo w tej Mszy Św. nie jest możliwe, zapraszamy na inną godzinę. (Informacje o godzinach Mszy św.: http://klecina.archidiecezja.wroc.pl )

  3. Każdy udział we Mszy św. dziecko potwierdza w parafii wpisem do indeksu, który przynosi po zakończonej Mszy Świętej. Jeśli dziecko przebywa poza naszą parafią i uczestniczy we Mszy Św. w innym kościele, również potwierdza udział w Eucharystii, w tamtej parafii. Wykaz niedziel i świąt zamieszczony jest w tabelkach w indeksie dziecka.

  4. Bardzo prosimy, by rodzice i osoby bliskie dołożyły starań, by dziecko mogło uczestniczyć we Mszy Św., by były z dzieckiem, by przypomniały o zabraniu indeksu, książeczki czy różańca do kościoła.

  5. Dzieci w ciągu całego roku przygotowania w miarę możliwości uczestniczą w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), Drodze Krzyżowej, Gorzkich Żalach (Wielki Post) oraz  nabożeństwach majowych (maj). Udział w nabożeństwach potwierdzają wpisami do indeksu.

  6. Bardzo prosimy, by rodzice lub inne osoby bliskie uczestniczyły wraz z  dzieckiem w nabożeństwach. Prosimy o zwrócenie uwagi na wypełnianie indeksu i pomoc dzieciom w nauce modlitwy różańcowej, przygotowaniu lampionów adwentowych i w systematycznym wypełnianiu zadań.

  7. Jeśli dziecko przebywa poza parafią, może uczestniczyć w nabożeństwach w innym kościele. Tam też potwierdza swoją obecność.

  8. Ponad miesiąc przed I Komunią Św. rozpoczną się próby dla dzieci w godzinach od 16:00 do ok. 17:30. Dokładne terminy zostaną podane w marcu 2019 r. Należy zadbać już wcześniej, aby dzieciom, które mają inne zajęcia pozaszkolne w tym czasie przełożyć te zajęcia, by mogły uczestniczyć w próbach. Obecność na próbach jest nie tylko obowiązkowa ze względów organizacyjnych, ale głównie przez troskę o dzieci - obniży to stres dziecka, oswoi z sytuacją, przez co pozwoli dziecku skupić się na najważniejszych aspektach podczas uroczystości.

  9. Rodzice w porozumieniu ze sobą wybierają komitet organizacyjny, który ustala składkę, kontaktuje się w bieżących problemach z katechetami i parafią.

  10. Medaliki, różańce i świece zakupują rodzice. W wyznaczonych termiach (kalendarium) odbędzie się uroczyste ich poświęcenie i wręczenie dzieciom. Książeczki zakupi parafia, tak aby wszystkie dzieci mogły korzystać z jednakowych książeczek, przez co prosimy uwzględnić cenę książeczki w szacowanych kosztach organizacyjnych.

  11. Jeżeli dziecko z jakiejś przyczyny nie zostało jeszcze ochrzczone, to rodzice zobowiązani są niezwłocznie poinformować o tym osobiście ks. Wikariusza.

  12. Spotkania dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych będą odbywały się w każdą ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy Św. o 10. (poza grudniem i styczniem). Podczas spotkań będziemy omawiać sprawy organizacyjne, bieżące problemy i kwestie formacyjne. Celem spotkań jest nie tylko zgłębianie i przybliżanie zagadnień związanych z przystąpieniem dzieci do I Komunii św., ale także zintegrowanie dzieci i rodziców ze wspólnotą parafialną, z lokalnym Kościołem oraz przybliżenie tego konkretnego środowiska.

  13. Inne formalności, czyli kwestie związane z: przebiegiem prób przed uroczystością, szczegółowym przebiegiem uroczystości, przygotowaniem świątyni do uroczystości – dekoracje, wystrój, dokumentowaniem uroczystości – fotograf, kamerzysta, kosztami związanymi z zakupem książeczek, różańców, medalików, pamiątek, innymi kosztami związanymi z organizacją uroczystości, sprawami, które nie zostały omówione w informatorze, zostaną omówione na kolejnych spotkaniach bądź w formie komunikatów.

  Przed nami czas przygotowania do I Komunii świętej Waszych pociech, ale i czas pogłębienia naszej wiary. Zapraszamy do współpracy z katechetami, a w szczególności z księdzem prowadzącym przygotowania. Życzymy obfitości Bożych darów oraz błogosławieństwa!

  „Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana. Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy – Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały” (KKK 1322-1323).

  Eucharystia jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”, tak że jest to wprost niemożliwe, aby prowadzić życie chrześcijańskie bez częstego udziału w Eucharystii. Chrystus Pan powiedział wyraźnie: „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,53-54).

  Wszystkie sakramenty święte, posługi kościelne i dzieła apostolstwa są ściśle powiązane z Eucharystią i do niej zmierzają. Eucharystia jest znakiem jedności wiernych z Bogiem i braćmi. Jedność tę oznacza i ją urzeczywistnia. Jest więc skutecznym znakiem Bożego daru jedności. W kazaniu o chlebie żywym, jakie Jezus wygłosił w Kafarnaum po rozmnożeniu chleba, powiedział również: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6,56).

  Chrystus Pan ustanowił więc sakrament Eucharystii w Wieczerniku w czasie Ostatniej Wieczerzy, kiedy celebrował wraz z Apostołami tradycyjną Paschę żydowską. Jezus uprzedził swoją Paschę, czyli swoje przejście poprzez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie do domu Ojca. To była Pascha Jezusa, w czasie której siebie złożył w ofierze jako Baranka niepokalanego za grzechy świata. Polecił, aby Kościół składał, ponawiał tę Ofiarę na Jego pamiątkę. Kościół wierny poleceniu swego Zbawiciela czyni to przez wszystkie wieki i będzie czynił aż do skończenia świata. Zasadniczo liturgia zgromadzenia eucharystycznego w jej zasadniczych ramach przetrwała nienaruszona przez wieki aż do naszych czasów. Składa się ona z obrzędów wstępnych, z czytania słowa Bożego, przygotowania darów, modlitwy eucharystycznej, w czasie której dokonuje się przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa, z Komunii świętej i zakończenia.
  Chrześcijanie zbierali się „na łamanie chleba” (Dz 20,7) szczególnie w „pierwszym dniu tygodnia”, to znaczy w niedzielę, w dniu zmartwychwstania Chrystusa. Od tamtych czasów aż do naszych dni celebruje się Eucharystię, tak że dzisiaj spotykamy ją wszędzie w Kościele, w takiej samej podstawowej strukturze. Stanowi ona centrum życia Kościoła.

  Kościół wierny poleceniu Jezusa „To czyńcie na moją pamiątkę” celebruje Eucharystię nie tylko w niedziele, ale również każdego dnia w ciągu roku. Jest ona źródłem i centrum jego życia i działalności. „Pielgrzymujący Lud Boży, nieustannie celebruje Eucharystię, głosząc Misterium Paschalne Jezusa, aż przyjdzie” (l Kor 11,26), zmierza wąską drogą krzyża do niebieskiej uczty, gdzie wszyscy wybrani zasiądą przy stole Królestwa” (KKK 1344).
  Eucharystia winna również dla każdej rodziny stać się i centrum i źródłem jej życia. Dobrze więc byłoby, aby rodziny wspólnie brały udział w Eucharystii. Do owocnego udziału w niedzielnej Mszy świętej trzeba się przygotować. Najpierw należy zadbać o to, by być w stanie łaski uświęcającej i móc w niedzielę przystąpić do Komunii świętej, aby w pełni uczestniczyć w liturgii.


  KODEKS PRAWA KANONICZNEGO O UCZESTNICTWIE W NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII
  (kan. 912-923)
  /wybrane fragmenty/

  Kan. 912 – Każdy ochrzczony, jeśli tylko prawo tego nie zabrania, może i powinien być dopuszczony do Komunii Świętej.

  Kan.913
  • Dzieci wtedy można dopuścić do Komunii świętej, gdy posiadają wystarczające rozeznanie i są dokładnie przygotowane, tak by stosownie do swojej możliwości rozumiały tajemnicę Chrystusa oraz mogły z wiarą i pobożnością przyjąć Ciało Chrystusa.
  • Jednakże dzieciom znajdującym się w niebezpieczeństwie śmierci wolno udzielić Najświętszej Eucharystii, gdy potrafią odróżnić Ciało Chrystusa od zwykłego chleba i mogą z szacunkiem przyjąć Komunię świętą.

  Kan. 914 – Jest przede wszystkim obowiązkiem rodziców oraz tych, którzy ich zastępują, jak również proboszcza troszczyć się, ażeby dzieci, po dojściu do używania rozumu, zostały odpowiednio przygotowane i jak najszybciej posiliły się tym Bożym pokarmem, po uprzedniej sakramentalnej spowiedzi. Do proboszcza należy również czuwać nad tym, by do Stołu Pańskiego nie dopuszczać dzieci, które nie osiągnęły używania rozumu albo jego zdaniem nie są wystarczająco przygotowane.
  Aktualności | Parafia | Msze Św. i nabożeństwa | Grupy | Historia | Patronka parafii | Z życia parafii | Kościół | Fotogaleria | Intencje mszalne | I-sza Komunia Św. | Skauci Europy | Pielgrzymki | Cmentarz | Kontakt | Linki